Doręczenie korespondencji przez Komornika

doręczenie korespondencji komornik
     Jednym z ustawowych zadań Komornika jest doręczanie korespondencji. Dotychczas  jednak doręczanie to miało charakter fakultatywny i nie odgrywało tak istotnej roli jak w aktualnym stanie prawnym. Z dniem 07-11-2019 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Jednym z założeń ustawodawcy była rezygnacja z funkcjonującej uprzednio „fikcji” doręczeń. Omawiana instytucja przewidywała, iż korespondencja, która nie została przez adresata podjęta w trybie określonym w art.139 k.p.c. była uznawana za doręczoną. W praktyce polegało to na tym, iż Jan Kowalski, który celowo nie podejmował korespondencji – nie wstrzymywał swoim zachowaniem dalszego toku postępowania. System oczywiście nie był idealny, niejednokrotnie korespondencja była adresowana nie nieaktualne adresy pozwanego np. dłużnika. Prowadziło to do sytuacji w których osoba dowiadywała się o treści wyroku dopiero od Komornika, który korzystając z nowoczesnych rozwiązań z łatwością ustalił jej rachunki bankowe. Należy w tym miejscu wskazać, iż „fikcja” doręczeń mogła zostać obalona. W tym celu wystarczyło wykazać, iż korespondencja na etapie postępowania sądowego była kierowana na niewłaściwy adres. Dłużnik miał też możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego wykazując, iż adres wskazany przez wierzyciela w Sądzie jest inny aniżeli ustalony przez Komornika. Pomijając oczywiście moralny (oraz niejednokrotnie wynikający z treści zawieranych umów) obowiązek poinformowania wierzyciela o zmianie adresu – system prawny przewidywał możliwość uniknięcia negatywnych skutków takiego działania.

 

Aktualnie, jeżeli korespondencja nie zostanie doręczona dłużnikowi w trybie art. 139 k.p.c. Sąd zobowiąże wierzyciela do doręczenia korespondencji za pośrednictwem Komornika pod rygorem zawieszenia postępowania.

Art. 1391. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w §1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177§1pkt6.

     Komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Komornikowi przysługuje w tym zakresie uprawnienie do żądania niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 k.p.c. pod rygorem przewidzianym w art. 762 k.p.c. (tj. ukaraniem grzywną). Dalsze postępowanie Komornika jest uzależnione od poczynionych ustaleń

  1. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.
  2. Niezależnie od rezultatu podjętych działań – Komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez przesyła mu kopię protokołu. W przypadku zwrotu przez Komornika pisma z uwagi, iż dłużnik nie zamieszkuje pod wskazanym adresem – podmiot zlecający może wystąpić do tego Komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3–6 k.p.c.
 OPŁATY:
1. doręczenie korespondencji – 60,00 zł.
2. ustalenie adresu – 40,00 zł.

Ustawa o kosztach komorniczych

Art. 41. 1. Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

2. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych.

 

Komornik Sądowy Maciej Brzeziński jest uprawniony do prowadzenia postępowań o doręczenie korespondencji pozwanemu.