Komornik sprawdzi przedawnienie dochodzonej należności

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja, która zmienia uprawnienia komornika określone w art. 804 k.p.c. W dotychczasowym brzmieniu treści art. 804 k.p.c. komornik miał obowiązek prowadzić egzekucję roszczenia objętego tytułem wykonawczym pomimo, iż z jego treści wynikało, iż uległo one przedawnieniu. Ewentualne zarzuty w tym zakresie mogły być przez dłużnika podnoszone w powództwie przeciwegzekucyjnym (art. 840 k.p.c.)

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 804 organ egzekucyjny w dalszym ciągu nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, jednakże stosownie do treści §  2. jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1(1), organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.

Mając powyższe na uwadze Komornik przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego zobowiązany jest do wnikliwej  analizy treści przedłożonego tytułu wykonawczego w zakresie przedawnienia dochodzonego roszczenia. W przypadku stwierdzenia, iż wskazane we wniosku o wszczęciu egzekucji roszczenie uległo przedawnieniu – wierzyciel winien przedłożyć dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.